Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Splošne informacije /Davčni zavezanci ob odhodu iz Republike Slovenije /

Davčni zavezanci ob odhodu iz Republike Slovenije

Fizične osebe, ki ob odhodu iz Slovenije pri pristojni upravni enoti odjavijo stalno prebivališče oziroma prijavijo začasni odhod iz Slovenije, so dolžne to sporočiti tudi Davčni upravi Republike Slovenije, saj navedene spremenjene okoliščine lahko vplivajo na rezidentski status posameznikov za davčne namene. Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji je treba davčnemu organu predložiti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Na podlagi predložene vloge ter izkazanih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na rezidentski status fizične osebe, davčni organ izda odločbo o ugotovitvi rezidentskega statusa. Fizična oseba, ki pridobi odločbo davčnega organa, je dolžna izplačevalce dohodkov v Sloveniji obvestiti o ugotovljenem oziroma spremenjenem davčnem statusu in jim predložiti odločbo davčnega organa.

Fizična oseba lahko sproži postopek za ugotavljanje rezidentskega statusa tudi z izpolnitvijo ustreznega vprašalnika, objavljenega na spletni strani FURS.

Nekaj koristnih informacij o tem, kdo se šteje za slovenskega rezidenta in kakšne so v tem primeru obveznosti v zvezi z davki.

Fizična oseba se šteje za slovenskega rezidenta, če izpolnjuje katerikoli kriterij iz 6. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2):

osebe z uradno prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, osebe z običajnim bivališčem ali središčem svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, osebe, ki so v kateremkoli času v davčnem letu prisotne v Sloveniji več kot 183 dni,

osebe, ki bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Slovenije ali stalnem predstavništvu Slovenije pri Evropski uniji oziroma pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega uslužbenca in prebiva s to osebo. Za rezidenta se šteje tudi posameznik, ki je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja navedenih funkcij.

javni uslužbenci Republike Slovenije, zaposleni v tujini oziroma osebe, ki so bile rezidenti Slovenije in bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu (vključno z zakonci in vzdrževanimi otroci takega uslužbenca),

osebe, ki so bile rezidenti Slovenije in bivajo izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu.

Če noben od kriterijev iz 6. člena ZDoh-2 ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta Slovenije. Prav tako se za nerezidenta štejejo fizične osebe iz 7. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), in sicer:

osebe z diplomatskim ali konzularnim statusom tuje države v Sloveniji,

osebe, ki opravljajo delo v Sloveniji kot uslužbenci oziroma funkcionarji mednarodne organizacije,

- osebe, ki so v Sloveniji prisotne zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji tuje države v Sloveniji,

uslužbenci inštitucij EU v Sloveniji,

osebe, ki so v Sloveniji zaposlene kot tuji strokovnjaki za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega strokovnega kadra,

- osebe, ki bivajo v Sloveniji izključno zaradi študija oziroma zdravljenja.

 Osebe, ki se štejejo za slovenske rezidente so zavezane za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki so jih dosegli v in izven Slovenije (tj. od svetovnega dohodka). Nerezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. Do davčnih olajšav so praviloma upravičeni samo rezidenti Slovenije.