Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Splošne informacije /Konzularne takse /

Konzularne takse

ZAP. ŠT.

OPRAVILO

VRSTA

TAR.

ŠT.

VALUTA (EUR)

1.

VLOGA

za prošnje in druge vloge pri VSK za katere ni predpisana posebna taksa

54.1

13 EUR

naslednja vloga v isti zadevi,če ni potrebna nova odločba

54.2

6 EUR

2.

VROČITEV

vročitev pisnih prošenj organom RS ali za vročanje odločb organov RS taksnim zavezancem, ter za vročanje odločb tujih oblastvenih organom zainteresiranim po Evropi

55.a

6 EUR

3.

DRŽAVLJANSTVO

sprejem v državljanstvo

59.1

354 EUR

odpust iz državljanstva

59.1

354 EUR

ugotovitev državljanstva

59.2

181 EUR

OPOMBE:

1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisu, ki ureja družinska razmerja, dolžna preživljati.

2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.

3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni št. 73.

4.

PREBIVALIŠČE

odjava, prijava prebivališča

28. člen

takse

prosto

vpis novega stalnega prebivališča v veljaven PL

28. člen

takse

prosto

5.

POTRDILA

IN

IZPISKI

naknadni vpisi matičnih dejstev- posredovanje dokumentov v RS (po uradni dolžnosti)

28. člen

takse

prosto

priglasitev v državljanstvo

54

13 EUR

pridobitev izpiskov iz RMK, PMK, MKU in RS in vročitev stranki

54+55

13 EUR +

6 EUR

pridobitev izpiskov iz tujine + plačilo takse tujim organom, če to zahtevajo

54+55

13 EUR +

6 EUR

posredovanje izjave o spremembi osebnega imena po poroki, če le ta ni posredovana hkrati z dokumenti za naknadni vpis poroke

54+55

13 EUR +

6 EUR

pridobitev potrdila o samskem stanu

54+55

13 EUR +

6 EUR

izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana

28. člen

takse

prosto

vloga za spremembo osebnega imena z odločbo

60.1

55 EUR

naslednja vloga za spremembo osebnega imena z izdajo odločbe

60.2

110 EUR

izdaja potrdil za DDV, carinskih potrdil

64

35 EUR

spremnica za prenos posmrtnih ostankov

63

14 EUR

sestava pooblastila v upravnem postopku

68

14 EUR

sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke za katere ni predpisana posebna taksa

70

38 EUR

sprejem in obdelava vloge SIGENCA

54.1

13 EUR

ZAP. ŠT.

OPRAVILO

VRSTA

TAR.

ŠT.

VALUTA

(EUR)

6.

OVERITVE

prepis ali fotokopija narejena na DKP + overitev, prva stran

65.a

14 EUR

prepis ali fotokopija narejena na DKP vsaka naslednja stran

65.b

6 EUR

OPOMBA k tar. št. 65:

Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod polovica takse iz te tarifne številke.

overitev potrdila o živetju tujega državljana

54.1

13 EUR

overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran

66.a

14 EUR

overitev fotokopije (naredi stranka) vsaka nadaljnja stran

66.b

6 EUR

overitev prevoda iz tujega jezika v slovenščino in nasprotno

67.1

14 EUR

prevod ali overitev prevoda / na stran (naredi VSK)

67.2

35 EUR

overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti

71

24 EUR

overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali kakšne druge listine s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla ali imena- overitev žiga in podpisa GZS

72

45 EUR

overitev zasebnega podpisa na zasebni listini

73

19 EUR

OPOMBA k tar. št. 73:

Plača se overitev vsakega podpisa in pečata na listini.

overitev deponiranega podpisa in pečata uradne osebe

74

14 EUR

7.

POTNI LISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vpis novega naslova v veljavni potni list

/

takse

prosto

PL z veljavnostjo 1 leto

56

47 EUR

PL z veljavnostjo 3 let

56

57 EUR

PL z veljavnostjo 5 let

56

76 EUR

PL z veljavnostjo 10 let

56

115 EUR

PL za vrnitev

56

19 EUR

Evropski PL za vrnitev (ETD)

56

19 EUR

za izdajo novega PL ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse

56

2x vrednost

 takse

za izdajo novega PL ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini  ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse

56

4x vrednost

takse

PL za tujce

58

64 EUR

naznanitev pogrešitve

/

takse

prosto

 

OPOMBE k tar. št. 56:

1) Organ, ki izda PL za vrnitev sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila takse.

2) V primeru izdaje evropskega PL za vrnitev (ETD) ne velja oprostite takse zaradi upoštevanja premoženjskega stanja takšnega zavezanca.

3) Če taksni zavezanec za takso dokaže, da je z PL ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo enojno takso.

4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika PL, se za vlogo in izdajo PL taksa ne plača.

5) Za vlogo in za izdajo PL s katerim se nadomesti star PL zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v PL ni več mogoč, se taksa ne plača.

6) Za vlogo in za izdajo PL v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača taksa povišana za 50 odstotkov.

 

 

ZAP. ŠT.

OPRAVILO

VRSTA

TAR.

ŠT.

VALUTA

(EUR)

8.

OSEBNE IZKAZNICE

OI z veljavnostjo 1 leto

57

37 EUR

OI z veljavnostjo 3 let

57

44 EUR

OI z veljavnostjo 5 let

57

60 EUR

OI z veljavnostjo 10 let

57

76 EUR

 

za izdajo nove OI ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse

 

57

 

 

 

2x vrednost takse

 

za izdajo novega OI ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini  ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse

 

 

57

 

 

 

 

 

4x vrednost takse

naznanitev pogrešitve

/

takse

prosto

 

OPOMBE k tar. št. 57:

1) Če taksni zavezanec za takso dokaže, da je z OI ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo enojno takso.

2) Ob reklamaciji OI zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika OI, se za vlogo in izdajo OI taksa ne plača.

3) Za vlogo in za izdajo OI s katerim se nadomesti stara OI zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa ne plača.

4) Za vlogo in za izdajo OI v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa povišana za 50 odstotkov.

 

9.

VIZUMI

vizumska taksa normalna

/

avtomat.

Vizum D

61.2

77 EUR

vizumska taksa olajšave

/

avtomat.

pritožba za zavrnitev vizuma

62

153 EUR

vizumska taksa gratis

/

takse

prosto

10.

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

prvo

61.1

102 EUR

11.

RAZNO

hramba sredstev- depozit

/

0 EUR