Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Državljani tretjih držav /Vizumi /

ZA PROSILCE VIZUMOV

 

Kdo potrebuje vizum za vstop v Republiko Slovenijo?

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo imeti vizum za kratkoročno bivanje, je dostopen na tej povezavi.

 

O spremembah Vizumskega zakonika lahko preberete na: 

https://www.gov.si/novice/spremembe-pravil-izdajanja-schengenskih-vizumov/

 

 

Kako zaprositi za izdajo vizuma?

Načeloma morajo prosilci vlogo oddati osebno na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu. Namen osebne oddaje vloge je omogočiti osebju diplomatskega ali konzularnega predstavništva, da si oblikuje prvi vtis o vsebini vloge ter prosilcu zastavi vprašanja o namenu potovanja in o predloženih dokumentih.

Če je za sprejem vlog za izdajo vizuma v imenu države članice pooblaščen zunanji ponudnik storitev, se mora prosilec osebno zglasiti v njegovih prostorih.

Osebe, ki jim vloge ni treba oddati osebno:     

-  uradni organi ali družbe, ki so konzulatu znani; zanesljivost družbe ne pomeni samodejno tudi zanesljivosti zaposlenih – te je treba oceniti posamično;           
­-osebe, ki so prej izdane enotne vizume pravilno uporabljale;   
­-osebe, ki redno ali pogosto potujejo z enakim namenom (konference, seminarji, predavanja, poslovni stiki);   
­-osebe, ki morajo potovati zaradi nujne zdravstvene oskrbe in iz zdravstvenih razlogov ne morejo priti na diplomatsko ali konzularno predstavništvo.

Samo akreditirani komercialni posredniki smejo oddati vlogo v imenu posameznika, in sicer neposredno na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu ali v prostorih zunanjega ponudnika storitev. Komercialni posredniki ne morejo odvzeti prstnih odtisov.

Kje je mogoče dobiti obrazce za vlogo za izdajo vizuma?

Obrazci vlog za izdajo vizuma so na voljo na vseh diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, kjer je mogoče vložiti vlogo za izdajo vizuma. Obrazec vloge je brezplačen. V nujnih primerih lahko diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije sprejmejo tudi obrazec vloge, ki ga lokalno uporabljajo diplomatska predstavništva drugih držav članic Evropske unije.

Prošnja za izdajo schengenskega vizuma (C vizum)

Kje je mogoče oddati vlogo za izdajo vizuma?

Podatki o slovenskih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, kjer je mogoče vložiti vlogo za izdajo vizuma, so na voljo v rubriki Predstavništva po svetu. Tujci, ki živijo v državi, v kateri ima Republika Slovenija diplomatsko predstavništvo ali konzulat s pooblastilom za vizumsko poslovanje ali dogovorjeno zastopanje v vizumskem poslovanju z drugo schengensko državo, morajo za vizum zaprositi na tem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu. Informacije o lokacijah predstavništev držav članic in zastopanju dobite na Seznamu predstavništev, ki je objavljen na spletni strani Komisije. 

Osebe, ki živijo v državi brez diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije ali diplomatskega predstavništva ali konzulata druge schengenske države, ki Slovenijo zastopa v vizumskem poslovanju, lahko za vizum zaprosijo na predstavništvu Republike Slovenije v drugi državi pod pogojem, da so v državi izbranega predstavništva legalno. Priporočamo, da se v tem primeru pred vložitvijo vloge za vizum povežejo z izbranim predstavništvom in pridobijo vse potrebne informacije glede uradnih ur, zahtevane dokumentacije in trajanja postopka.   
 
Vlogo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje (vizum D) je mogoče oddati le na pristojnem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije in ne na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu drugih schengenskih držav, ki Slovenijo zastopajo. Zastopanje v vizumskem poslovanju je omejeno le na izdajo vizumov za kratkoročno bivanje (vizumi C), ker so pogoji in postopki za izdajo teh vizumov urejeni na enoten način v okviru Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), (UL L 243, 15. 9. 2009, str. 1).


 Vlog za vizum ni mogoče oddati na:

  • stalnih predstavništvih ali misijah Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah;
  • generalnih konzulatih, ki jih vodi častni konzul ali častni generalni konzul.

V kakšen dokument je mogoče izdati vizum?

Če prosilec zaprosi za izdajo vizuma za enkratni vstop, mora biti potna listina, ki jo predloži, veljavna še najmanj tri mesece po načrtovanem odhodu iz države članice. Če prosilec zaprosi za izdajo vizuma za večkratni vstop, mora biti njegova potna listina veljavna še tri mesece po zadnjem načrtovanem odhodu. Potna listina mora imeti dovolj prostih strani, tj. vsaj dve prosti strani: eno za vizumske nalepke in drugo za žige organov mejne kontrole. V utemeljenih nujnih primerih je sprejemljiva potna listina s krajšim rokom veljavnosti. Utemeljeni nujni primeri (nujno potovanje) so razmere, ki jih prosilec ni mogel predvideti in zato ni mogel pravočasno pridobiti potne listine z zahtevano veljavnostjo.

Diplomatska ali konzularna predstavništva preverjajo, ali potno listino priznava država članica, ki prejme vlogo za izdajo vizuma, in druge države članice. Potne listine, ki jih ne priznavajo vse države članice, so sprejemljive, vendar veljajo posebna pravila glede vrste vizuma, ki naj bi bil izdan. Potne listine, ki jih države članice priznavajo, so navedene v razpredelnici potnih listin, s katerimi imetniki lahko prestopajo zunanje meje in v katere je mogoče izdati vizum.

Če ena ali več držav članic ne priznava potne listine, je mogoče izdati vizum, ki ne velja za ozemlje zadevne države članice ali zadevnih držav članic. Če država članica, ki prejme vlogo za izdajo vizuma, ne priznava prosilčeve potne listine, je mogoče izdati vizum, ki ga je treba prilepiti na poseben list za pritrditev vizuma. Če potne listine ne priznava nobena država članica, je vlogo mogoče razglasiti za nedopustno.

Kakšna spremljajoča dokumentacija je zahtevana?

Vizumi za kratkoročno bivanje

Vizumi za dolgoročno bivanje  

Koliko časa traja postopek izdaje vizuma?

Vlogo za izdajo vizuma je treba oddati vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (to je običajni čas obravnave vloge) in ne več kot tri mesece pred začetkom načrtovanega obiska. Prosilec je mora upoštevati roke, če je uveden sistem naročanja.

Vloga za izdajo vizuma, oddana manj kot 15 koledarskih dni pred načrtovanim odhodom, je lahko sprejeta, vendar je treba prosilca obvestiti, da lahko obravnava traja do 15 koledarskih dni. Če prosilec kljub temu vztraja pri oddaji vloge, ga je treba obvestiti, da bo končna odločitev morda sprejeta po načrtovanem datumu odhoda.

Primer: Turški državljan se odloči rezervirati posebno ponudbo v zadnjem trenutku za smučanje v Avstriji, na katero naj bi odšel čez dva dni, vendar šele dan pred odhodom ugotovi, da za vstop v Avstrijo potrebuje vizum. Avstrijski konzulat lahko v tem primeru vlogo zavrže.

Imetnik vizuma za večkratni vstop lahko zaprosi za nov vizum pred iztekom veljavnosti sedanjega vizuma. Vendar lahko novi vizum velja le od izteka veljavnosti sedanjega vizuma –oseba ne more imeti dveh enotnih vizumov, ki veljata za isto obdobje.

Primer: Odvetnica iz Maroka zastopa nevladno organizacijo, ki se bori za enakost med spoloma in se pogosto udeležuje sestankov v različnih državah članicah, in ima vizum za večkratni vstop z veljavnostjo do 31. maja. Za nov vizum zaprosi 15. aprila. Če bo nov vizum izdan, mora veljati od 1. junija. Imetnica vizuma v tem primeru lahko vstopi na ozemlje držav članic na podlagi prvega vizuma, katerega veljavnost preteče med njenim bivanjem, in to ozemlje zapusti na podlagi novega vizuma.

Potovalno zdravstveno zavarovanje

Prosilec mora pri oddaji vloge za izdajo enotnega vizuma za enkratni ali dvakratni vstop predložiti dokazilo o sklenjenem potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki vključuje načrtovane obiske. Če prosilec oddaja vlogo za izdajo vizuma za večkratni vstop, mora predložiti dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki vključuje prvi načrtovani obisk. Prosilec mora v takih primerih podpisati izjavo v ustreznem polju obrazca prijave, s katero potrjuje, da je seznanjen s tem, da mora imeti tudi za prihodnja potovanja ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovanje je treba skleniti v državi stalnega prebivališča, če to ni mogoče, pa drugje. Tretja oseba, npr. oseba, ki prosilca vabi, lahko v Republiki Sloveniji sklene zavarovanje v imenu prosilca.

Komu ni treba predložiti dokazila o potovalnem zdravstvenem zavarovanju? 

Kaj je ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje?

Izdaja vizuma

Ko diplomatsko ali konzularno predstavništvo ugotovi, da je pristojen za obravnavo vloge za izdajo vizuma, da je vloga dopustna ter da je potna listina žigosana, je treba vlogo za izdajo vizuma preučiti, da se:

-  preveri, ali prosilec izpolnjuje pogoje za vstop;

-  oceni tveganje za nezakonito priselitev in namen prosilca, da bo zapustil ozemlje držav članic pred iztekom veljavnosti vizuma, za katerega je oddal vlogo, in

-   oceni, ali prosilec predstavlja tveganje za varnost ali javno zdravje držav članic.

Kako temeljita je preiskava, je odvisno od tveganja, ki ga predstavlja prosilec glede na nacionalnost, lokalne razmere, profil in osebno preteklost. Če je bila vloga za izdajo vizuma v preteklosti že zavrnjena, to ne pomeni, da bo vloga avtomatično zavrnjena. Vsako vlogo posebej je treba obravnavati na podlagi razpoložljivih podatkov.

Pri obravnavi vlog mora konzulat upoštevati verodostojnost in zanesljivost predloženih dokumentov ter pisnih in ustnih izjav prosilca. Stopnja zanesljivosti dokumentov je odvisna od lokalnih razmer in je lahko zato različna glede na državo ali vrsto dokumenta. Diplomatsko ali konzularno predstavništvo preveri namen in zakonitost načrtovanega bivanja ter dokazila prosilca o namenu in zakonitosti načrtovanega bivanja.

Diplomatsko ali konzularno predstavništvo preveri utemeljitev prosilca glede pogojev za načrtovano bivanje:

-  namestitev med bivanjem;

-  da ima prosilec zadostna sredstva za preživljanje v času načrtovanega bivanja in za vrnitev v matično državo ali v državo stalnega prebivališča ali za tranzit v tretjo državo, v katero bo nedvomno sprejet, ali da je sposoben zakonito pridobiti navedena sredstva; pri oceni sredstev za preživljanje je treba upoštevati referenčne zneske, ki jih določi vsaka država članica.

Diplomatsko predstavništvo ali konzulat mora preveriti naslednje:        

- če ni bila predložena nobena vozovnica, je treba preveriti, ali ima prosilec zadostna finančna sredstva, da vozovnico kupi;

- če hoče prosilec zapustiti ozemlje držav članic z zasebnim prevoznim sredstvom, lahko konzulat zahteva dokazilo o takem zasebnem prevoznem sredstvu (registracija, zavarovanje) ter vozniško dovoljenje ali licenco pilota. Diplomatsko ali konzularno predstavništvo lahko zahteva dokumente o stanju tega prevoznega sredstva;

- če je prosilec predložil vozovnico za nadaljnje potovanje, je treba preveriti, ali ima vizum ali kakršen koli drug dokument, ki mu omogoča vstop v ciljno državo.

Diplomatsko ali konzularno predstavništvo mora oceniti tako višino zadostnih finančnih sredstev, ki so potrebna za bivanje, kot tudi zanesljivost finančnih virov, ki jih navede prosilec. Diplomatsko ali konzularno predstavništvo mora vedno oceniti, kako zanesljiva so glede na lokalne razmere sredstva za preživetje, ki jih navede prosilec. Če prosilec sam krije stroške potovanja, mora predložiti dokaz, da zahtevana sredstva ima, na primer plačilne liste ali bančne izpiske. Diplomatsko ali konzularno predstavništvo lahko v dvomljivih primerih preveri zanesljivost in stalnost zneskov na bančnem računu.

Če je namestitev prosilcu zagotovljena brezplačno, se lahko znesek ocenjenih potrebnih finančnih sredstev ustrezno zmanjša, če je zaveza za zagotovitev brezplačne nastanitve zanesljiva. Če vabilo vključuje vse ali pa krije plačilo celotnih stroškov ali njihovega dela zasebna družba ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, mora diplomatsko ali konzularno predstavništvo prilagoditi višino zahtevanih sredstev in preveriti zanesljivost zaveze glede na naravo razmerja (komercialno, zasebno itd.).

Diplomatsko ali konzularno predstavništvo na podlagi trajanja predhodnih in načrtovanih bivanj preveri, ali prosilec ne presega oziroma ne bo presegel najdaljšega trajanja dovoljenega bivanja na ozemlju držav članic ne glede na morebitna zakonita bivanja na podlagi nacionalnih vizumov za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala druga država članica; upoštevajo se samo bivanja, za katera velja enotni vizum ali vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo.

Zavrnitev izdaje vizuma

Vizumi za kratkoročno bivanje

Vizumi za dolgoročno bivanje  

Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma

Prosilci, ki jim je izdaja vizuma zavrnjena, se lahko pritožijo (29. člen Zakona o tujcih). Pisna pritožba mora biti v slovenskem jeziku in zasnovana tako, da vsebuje elemente pritožbe, kot jih določa Zakon o upravnem postopku. Pritožbo je treba v roku 8 dni podati na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu, ki je izdajo vizuma zavrnilo. Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR. V času reševanja pritožbe ni možna obravnava nove vloge za vizum.

Obveznosti tujca po prihodu v Slovenijo

Imetnik vstopnega vizuma (tip C) mora v treh dneh od dneva naselitve prijaviti prebivališče pri policijski postaji, na območju katere prebiva. Tega tujcu ni potrebno storiti, če je v času bivanja nastanjen v hotelu, kampu ali drugem podobnem objektu, saj je to namesto njega dolžna storiti prijavna služba.

Imetnik vizuma lahko v Republiki Sloveniji biva skladno z namenom, za katerega je vizum prejel. Ozemlje, za katero je bil vizum izdan, mora zapustiti pred potekom veljavnost vizuma, v času bivanja pa mora spoštovati pravni red države.