Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Каде, кога и како се поднесува барање за виза? /

Генерални информации:

Државјани на ЕЕА и швајцарски државјани

Државјани на други земји членки на ЕЕА (државјани на ЕЕА се државјани на земјите-членки на ЕУ, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) или Швајцарија може да влезат во Република Словенија со важечка лична карта или патна исправа и нема потреба од дозвола за влез (виза) или дозвола за престој, без оглед на целта на нивниот влез и престој во Република Словенија (вклучително и влез за вработување, студирање, самовработување или живеење).  

Државјани на трети земји

Државјанин на трета земја кој сака да влезе и престојува во Република Словенија за туристички, деловни, лични или други цели треба да добие виза пред да влезе во земјата, освен ако тие се државјани на земји кои не бараат виза (види: список на земји чии граѓани мора да имаат виза кога влегуваат во Шенген зоната и земјите чии граѓани се ослободени од ова барање: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what- we-do / policies / borders-and-visas / visa-policy / apply_for_a_visa / docs / visa_lists_en.pdf) или веќе поседувате една од дозволите опишани подолу:

• Носителите на виза за краток престој (тип Ц) издадени од една од овие земји може, во текот на периодот на важење на визата, да влезат во Република Словенија и да останат во неа, додека вкупната должина на нивниот престој на територијата на Шенген земјите не надминуваат 90 дена во ниту еден 180-дневен период или до истекот на визата доколку визата истекува пред истекот на 90-дневниот период. Бројот на преостанатите денови за престојот во Шенген зоната може да се пресмета со користење на овој онлајн калкулатор.

• Носителите на дозвола за престој издадени од Шенген земја можат да влезат во Република Словенија со дозвола за престој и важечка патна исправа и да останат во земјата, под услов вкупната должина на нивниот престој на териториите на сите Шенген држави, освен во територијата на Шенгенската држава која издала дозвола за престој не надминува 90 дена во било кој 180-дневен период или до истекот на дозволата за престој, ако дозволата треба да истече пред истекот на 90-дневниот период.

• Носителите на виза за долгорочен престој (Д тип) издадени од Шенген земја можат да влезат во Република Словенија со оваа виза и важечка патна исправа и да останат во земјата, под услов вкупната должина на нивниот престој на територијата на сите Шенгенските земји, освен на територијата на Шенгенската земја што ја издала дозволата за престој, не надминува 90 дена во ниту еден 180-дневен период или до истекот на дозволата за престој, доколку дозволата треба да истече пред истекот на 90 -дневниот период.

Види исто Регулатива (ЕУ) 2018/1806 на Европскиот парламент и на Советот од 14 ноември 2018 година со наведување на трети земји чии државјани мора да поседуваат визи при преминување на надворешните граници и земјите чии државјани се изземени од ова барање.

 

Специфични информации за Обединетите Арапски Емирати:

Граѓаните на Обединетите Арапски Емирати немаат потреба од виза за краток престој (тип Ц) за краткорочни посети на Шенген зоната.

Билатералниот договор помеѓу Европската Унија и Обединетите Арапски Емирати потпишан на 6 мај 2015 година им овозможува на граѓаните на ОАЕ да останат во Шенген зоната без виза до 90 дена во рок од било кој 180-дневен период.

Државјани на други земји (кои живеат во Обединетите Арапски Емирати): ЕУ има список на земји чии граѓани мора да имаат виза при влегувањето во Шенген зоната и земјите чии граѓани се ослободени од ова барање: https: // ec. europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf).

Ве молиме имајте предвид дека дури и ако сте државјанин на земја чии граѓани се генерално ослободени од визи, безвизниот режим важи само за кратки престои во Шенген зоната што не надминува 90 дена и непрофитна природа.

Носителите на дозволи за престој, дозволи за повторно влегување и визи за долгорочен престој (тип Д) во Шенген зоната немаат потреба од виза за да влезат во други Шенген земји. Таквите посети се дозволени за максимум 90 дена во секој 180-дневен период.

или

На граѓаните на Косово им е потребна виза за краток престој (тип Ц) за краткорочни посети на Шенген зоната.

Државјани на други земји (кои живеат во Косово): ЕУ одржува список на земји чии граѓани мора да имаат виза кога влегуваат во Шенген зоната и земјите чии граѓани се ослободени од ова барање: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf).

Ве молиме имајте предвид дека дури и ако сте државјанин на земја чии граѓани се генерално ослободени од визи, безвизниот режим важи само за кратки престои во Шенген зоната што не надминува 90 дена и непрофитна природа.

Носителите на дозволи за престој, дозволи за повторно влегување и визи за долгорочен престој (Д тип) во Шенген зоната немаат потреба од виза за да влезат во други Шенген земји. Таквите посети се дозволени за максимум 90 дена во секој 180-дневен период.

или

На граѓаните на Руската Федерација им е потребна виза за краток престој (тип Ц) за краткорочни посети на Шенген зоната.

Државјани на други земји (кои живеат во Руската Федерација): ЕУ одржува список на земји чии граѓани мора да имаат виза кога влегуваат во Шенген зоната и земјите чии граѓани се ослободени од ова барање: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf).

Ве молиме имајте предвид дека дури и ако сте државјанин на земја чии граѓани се генерално ослободени од визи, безвизниот режим важи само за кратки престои во Шенген зоната што не надминува 90 дена и непрофитна природа.

Носителите на дозволи за престој, дозволи за повторно влегување и визи за долгорочен престој (тип Д) во Шенген зоната немаат потреба од виза за да влезат во други Шенген земји. Таквите посети се дозволени за максимум 90 дена во секој 180-дневен период.

Граѓаните на Руската Федерација или на земја-членка на ЕУ кои поседуваат важечки дипломатски пасош можат да влезат, да заминат и да направат транзит низ териториите на земјите-членки или Руската Федерација без виза - член 11 од Спогодбата меѓу Европската заедница и Руската Федерација за олеснување на издавањето визи за граѓаните на Европската унија и Руската Федерација (Службен весник L 129, 17/05/2007, P. 0027 – 0034).