Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Посебни одредби за членовите на семејството на граѓани на ЕУ кои се предмет на Директивата 2004/38 /

Членови на семејството на граѓани на ЕУ кои го оствариле своето право на слободно движење (што значи дека граѓанинот на ЕУ престојува или патува во земја-членка различна од неговата или нејзината земја на потекло) имаат корист од одредени процедурални олеснувања.

Основните барања вклучуваат:

• граѓанинот на ЕУ го искористи своето право на слободно движење;

• член на семејството (апликант) припаѓа на една од категориите опфатени со Директивата 2004/38 / ЕЗ;

• член на семејството (апликант) го придружува државјанинот на ЕУ или му се придружува на него или неа во дестинацијата на Шенгенската земја. За повеќе информации, консултирајте се со нашата веб-страница овде.

Кои се членовите на семејството на граѓани на ЕУ?

Изразот членови на семејство на граѓани на ЕУ се однесуваат на членовите на семејството на државјанин на која било земја-членка на ЕУ, како и членови на семејството на државјанин на Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија ("државјанин на ЕУ" за целите на овие одредби), кои се:

• брачни другари;

• Родителите на државјанин на ЕУ, доколку граѓанинот на ЕУ е под 21 година и живее во заедничко домаќинство со подносителот;

• Деца на државјанин на ЕУ кои се на возраст под 21 година или на такви деца на брачниот другар на државјанин на ЕУ;

• Зависни директни роднини на државјанин на ЕУ во растечка или опаѓачка линија или роднини на брачниот другар на државјанин на ЕУ.

Забелешка 1: зависно лице е државјанин на трета земја поддржан од страна на граѓанин на ЕУ или на неговиот брачен другар, кој:

• е студент до 26 годишна возраст;

• Не може систематски да се подготви за идната професија или да вршат доходовни активност поради болест или повреда; или

• не е способен за вршење на систематски доходовни активност поради хронична негативни здравствена состојба.

Забелешка 2: Член на семејство на државјанин на ЕУ може да биде и странски државјанин кој може да обезбеди веродостоен доказ дека:

• тој или таа е роднина на државјанин на ЕУ кој не е наведено погоре ако:

o тој или таа живееле во едно заедничко домаќинство со државјанин на ЕУ во земја во која тој или таа има државјанство или во земја во која имал долгорочен или постојан престој;

o тој или таа е згрижен од граѓанин на ЕУ; или

o тој или таа не може да се грижи за себе, без лична грижа обезбедена од граѓанин на ЕУ поради хронична неповолна здравствена состојба;

или

• тој или таа е во постојан однос со државјанин на ЕУ кој е споредлив со семеен однос и тие делат заедничко домаќинство.

 

Посебни постапки за виза за членовите на семејството на граѓани на ЕУ според Директивата 2004/38 / EC

Членови на семејството на граѓани на ЕУ кои се предмет на Директивата 2004/38 / ЕС имаат право да:

• Приоритет во закажување на состанок за доставување на апликација, доколку им е потребен состанок;

• Обработка на апликациите за виза бесплатно;

• Обработка на барања за виза врз основа на забрзана постапка.

Кога аплицираат за виза за краток престој (тип C), членовите на семејството на граѓаните на ЕУ треба да го обезбедат следново:

• целосно пополнет и потпишан формулар за апликација за виза за краток престој (тип C); ве молиме забележете дека не треба да ги пополнувате полињата означени со *, но треба да ги пополните полињата 34 и 35;

• важечки пасош (или друга патна исправа, која мора да е издадена во последните 10 години и содржи најмалку две празни страници за налепници за виза);

• фотографија во согласност со стандардите на ICAO;

• Отпечатоци од прсти (истите правила важат за сите подносители);

• Документи со кои се потврдува идентитетот на државјанинот на ЕУ и неговиот / нејзиниот семеен однос со подносителот (првенствено, но не исклучиво, оригинал или заверена копија од брак / раѓање / друг сертификат со официјален превод на словенечки јазик, доколку е потребно).

Апликациите за виза поднесени од членови на семејството на граѓани на ЕУ генерално се обработуваат во најкус можен рок. Законскиот рок за обработка е 15 дена, или во исклучок до 60 дена.

Во случај на исчезнати документи за докажување на идентитетот и семејниот однос на граѓаните на ЕУ, барателот не може да има корист од Директивата 2004/38 / ЕС и ќе се применуваат стандардните процедурални правила.

Жалба против одбивање на виза

Одлуката за одбивање на виза за краток престој (тип C) и причините за одбивањето се доставуваат до барателот во стандардна форма. Одлуката за одбивање на виза ги вклучува основите врз кои се заснова одбивањето.

Апликантите на кои им е одбиена визата имаат право на жалба во согласност со Регулативата (ЕС) бр. 810/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година со која се воспоставува Кодексот на Комонвелтот за визи (Код за визи) објавен во Службен весник на Европската унија на 15 септември 2009 година. Во согласност со Законот за странци (Службен весник на Република Словенија бр. 1/2018 и 9/2018), засегнатото лице може да поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето за одбивање / поништување / одземање на виза. Жалбата мора да се поднесе во писмена форма на словенечки јазик. За жалба се наплаќа конзуларен надомест од 153 евра. Новата апликација за виза не може да се обработи за време на процесот на жалбата.

Во случај на негативна одлука на административната жалба, која ја издава Министерството за надворешни работи на Република Словенија, против решението може да се поднесе судска жалба. Судска жалба може да се поднесе до Управниот суд, Фајфарјева 33, 1000 Љубљана.