Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Откако визата е издадена / одбиена /

Ве молиме имајте предвид дека самото поседување на виза не дава автоматско право на влез и дека од носителите на визи се бара да достават доказ за исполнување на условите за влез на надворешните граница како што е предвидено во член 5 од Шенгенскиот граничен кодекс.

Како да ја прочитате налепницата за виза?

Визата за краток престој (C Type) има форма на налепница во вашата патна исправа. Ве молиме внимателно проверете ги сите податоци на налепницата.

Периодот на валидност на визата ("ОД ... ДО" на насловот на виза налепницата): Овој наслов го означува периодот во кој носителот може да ја изврши посетата овластена од визата (вклучувајќи влез, престој и заминување). Посетата мора да се изврши помеѓу датумите на почеток и крај наведени во овој наслов и не смее да го надмине бројот на денови внесени под наслов "Времетраење на престојот".

Времетраењето на престојот ("ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРЕСТОЈОТ... ДЕНОВИ" на насловот на виза налепницата): Овој наслов го означува бројот на денови за кои носителот може да престојува на територијата за која е валидна визата (Шенген зоната / Република Словенија) . Времетраењето на престојот се смета од датумот на влегување на територијата. Одобреното времетраење на престојот може да биде пократко од периодот на важност на визата. Во случај на повеќекратни Шенген визи со важност повеќе од 180 дена, дозволеното времетраење на секој престој е 90 дена во било кој период од 180 дена. Ве молиме имајте во предвид дека носителот на визата е одговорен за следење на ова правило и не надминување на дозволените 90 дена на престој во рок од било кој 180-дневен период. Во случај на повеќекратни влезови, акумулираната сума на денови може да се одреди со влезните / излезните печати во патната исправа. Овој калкулатор за краток престој е корисна алатка за пресметување на бројот на денови што сте потрошиле во Шенген зоната.

Вид на виза: А - транзитна виза за аеродроми, Ц - единствена виза за краток престој (посети за не повеќе од 90 дена), Д - виза за долгорочен престој (посети повеќе од 90 дена)

Број на влезови: Ова го покажува бројот на пати носителот на визата може да влезе во Шенген зоната (бројот на посети што може да се пренесат во целиот период на важење на визата).

 

Право на влез

Самото поседување на виза не дава автоматско право на влез и дека од носителите на визи се бара да достават доказ за исполнување на условите за влез на надворешните граница како што е предвидено во член 5 од Шенгенскиот граничен кодекс. Ако околностите под кои е издадена виза се промениле, граничните власти може да го одбијат влезот и да ја откажат визата. Визата може исто така да се откаже ако подоцна се утврди дека податоците доставени при постапката за издавање виза се неточни или дека се сокриени важни факти.

 

Должности на имателите на визи:

Ве молиме имајте предвид дека секој странец мора да ги почитува законите на земјата што ја посетува.

При посетата на Република Словенија, странците се должни да го пријават својот престој во административната единица во областа во која престојуваат во рок од 8 дена од денот на влегувањето на територијата на Република Словенија. Ова не важи за следниве категории лица: странци чија регистрација е организирана од нивниот сместувач (на пр. од хотел во кој престојуваат), членови на дипломатски мисии, конзуларни претставништва и меѓународни владини организации акредитирани во Република Словенија, вклучувајќи ги и членовите на нивните семејства регистрирани во Министерството за надворешни работи. Повеќе информации се достапни на: https://infotujci.si/en/third-country- nationals/temporary-residence-permit/registration-of-residence/.

За какви било прашања за престој на територијата на Република Словенија, контактирајте го Министерството за внатрешни работи на Република Словенија (gp.mnz(at)gov.si).

Што можам да направам ако мојата виза е одбиена?

Одлуката за одбивање на визата за краток престој (тип Ц) и причините за одбивањето се доставуваат до барателот во стандардна форма. Одлуката за одбивање на виза ги вклучува основите врз кои се заснова одбивањето.

Апликантите на кои им е одбиена визата имаат право на жалба во согласност со Регулативата (ЕС) бр. 810/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година со која се воспоставува Кодексот на Комонвелтот за визи (Код за визи) објавен во Службен весник на Европската унија на 15 септември 2009 година. Во согласност со Законот за странци (Службен весник на Република Словенија бр. 1/2018 и 9/2018), засегнатото лице може да поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето за одбивање / поништување / одземање на виза. Жалбата мора да се поднесе во писмена форма на словенечки јазик. За жалба се наплаќа конзуларен надомест од 153 евра (Закон за административни такси, Службен весник на Република Словенија бр. 106/10). Новата апликација за виза не може да се обработи за време на процесот на жалбата.

Во случај на негативна одлука на административната жалба која ја издава Министерството за надворешни работи на Република Словенија, против решението може да се поднесе судска жалба. Судска жалба може да се поднесе до Управниот суд, Фајфарјева 33, 1000 Љубљана.