Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Информации за заштита на лични податоци /

Контролорот на личните податоци обработени во постапка за виза е Министерството за надворешни работи на Република Словенија, со седиште во Прешернова 25, 1000 Љубљана, Словенија, Т: +386 1 478 2000, E: gp.mzz@gov.si.

Службеникот за заштита на податоци при Министерството за надворешни работи на Република Словенија може да се контактира на dpo.mzz@gov.si.

VFS Global ги обработува личните податоци во име на Министерството за надворешни работи на Република Словенија и е обврзан со стандардни договорни клаузули (Одлука на Комисијата 2010/87 / ЕУ) за обезбедување на истиот стандард за заштита на личните податоци како Министерството за надворешни работи на Република Словенија според Општата регулатива за заштита на податоци (Регулатива (ЕУ) 2016/679).

Личните податоци се обработуваат заради аплицирање за виза во административни постапки спроведени од надлежна амбасада или генерален конзулат на Република Словенија.

Вашите лични податоци, вклучувајќи фотографија и отпечатоци од прсти, каде што е применливо, се задолжителни елементи за апликација за виза. Ако одлучите да не ги доставите бараните лични податоци, вашата апликација може да се смета за неприфатлива или може да биде одбиена.

Правната основа за обработка на лични податоци е обезбедена со Регулативата (ЕС) бр. 810/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година со која се воспоставува Кодексот на Комонвелтот за визи (Код за визи) и Регулативата (ЕС) бр. 767/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 9 јули 2008 година во врска со визниот информативен систем (ВИС) и размената на податоци меѓу земјите-членки за визи за краток престој (ВИС Регулатива).

Во врска со барањето за краткорочна виза или транзитна виза за аеродромот, вашите податоци се внесуваат во националниот визен информациски систем на Република Словенија, каде што се чуваат пет години по истекот на визата или, во случај да не е издадена виза, пет години по одлуката за одбивање на виза. Вашите податоци, исто така, ќе бидат внесени и зачувани во Визниот информациски систем (ВИС) за период од најмногу пет години, за тоа време ќе им бидат достапни на органите за виза и на органите надлежни за вршење проверки на визи на надворешните граници и во Земјите-членки, до органите за имиграција и за азил во земјите-членки за следните цели: проверка дали се исполнети условите за законски влез, престој и живеење на територијата на земјите-членки; идентификација на лица кои не ги исполнуваат или кои повеќе не ги исполнуваат овие барања; испитување на барање за азил; и утврдување на одговорноста за таквото испитување. Под одредени услови, податоците ќе бидат достапни и на назначените органи на земјите-членки и на Европол за целите на спречување, откривање и истрага на терористички и други тешки кривични дела.

Имате право да побарате од Министерството за надворешни работи на Република Словенија пристап до и поправање или бришење на лични податоци или ограничување на обработката на податоците што се однесуваат на вас или да се спротивставите на таквата обработка, вклучувајќи го и правото за преносливост на податоци, во согласност со членовите од 15 до 20 од општата регулатива за заштита на податоци.

Имате право да поднесете жалба во врска со обработката на личните податоци кај Комесарот за информации на Република Словенија, кој се наоѓа на Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Словенија.

Информации за податоците во Виза информацискиот систем (ВИС) може да се побараат тука:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/obrazci/obrazec_zahteva_za_seznanitev_VIS.pdf

 

Шенгенскиот информациски систем (СИС)

Шенгенскиот информациски систем (СИС) е база на податоци што ја споделуваат сите Шенген земји, кои содржат информации за барани, исчезнати или гонети лица, како и за украдени возила и други предмети (главно документи за идентификација, документи за регистрација на возила или регистарски таблички).

Во процесот на виза, запис за апликантот во СИС може да обезбеди основа за одбивање на виза - врз основа на член 32 од Регулативата (ЕС) бр. 810/2009 (Виза код).

Лицата на кои им е забранет влез во Република Словенија / Шенген зоната врз основа на запис во СИС можат да побараат објаснување од институцијата која го направила записот. Во Република Словенија, одговорна институција е Полицијата. Контакт адреса на полицијата е: Министерство за внатрешни работи на РС, Полиција - Генерална полициска управа, Штефанова 2, 1000 Љубљана.

Во согласност со начелата за заштита на податоците, Шенгенскиот договор признава одредени права кои се однесуваат на сите поединци. Овие права примарно вклучуваат:

• Право на пристап до лични податоци за апликантот во базата на податоци на СИС;

• Право на исправка или бришење на погрешни податоци за подносителот;

• Право да побараат од домашните институции за заштита на податоците да ги проверат личните податоци на апликантот во базата на податоци на СИС, како и начинот на нивно користење;

• Право да започне судска или административна постапка за исправка или бришење на погрешни податоци или за надомест на штета.

Информации за податоците во Шенгенскиот информациски систем (СИС) може да се побараат тука:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/obrazci/obrazec_zahteva_za_seznanitev_SIS.pdf

Дополнителни информации за заштита на податоци се достапни на: https://www.ip-rs.si/en/.