Veleposlaništvo RS Skopje /Konzularne zadeve /Визи за краток престој - Шенген /Што треба да поднесам со апликацијата за виза за краток престој (тип Ц)? /

Апликантите можат да аплицираат за виза до 3 месеци, но не подоцна од 15 дена пред планираното патување. Согласно Шенгенскиот визен код, одлуката за пријавата ќе се изврши во рок од 15 календарски дена (или до 30 дена во конкретни случаи).

За да ја поднесете вашата апликација за виза во Амбасадата, ве молиме контактирајте не преку е-пошта на: sloembassy.skopje(at)gov.si.

Виза за краток престој (Тип Ц) услови/барање за апликација: (овој дел е прилагоден на содржината на контролниот список)

 

 

 

Одлуката на Комисијата C (2013) 1725 конечна од 26 март 2013 година за утврдување на списоци на придружни документи што треба да ги достават апликантите за виза е достапна на:

 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/visa_applicants_documents_c_2013_1725_en.pdf

Формулар за аплицирање: Апликацијата мора да биде уредно и читливо пополнета, потпишана и датирана од барателот. За кандидатите под 15-годишна возраст, формуларот за апликација треба да биде потпишан од родителот / законскиот старател на апликантот; за апликантите на возраст од 15 до 18 години, треба да се поднесе писмена согласност од родителот / законскиот застапник на подносителот. Во сите вакви случаи, мора да се обезбеди копија од патната исправа на родителот / старателот. Формуларот за виза може да се поднесе на следниве јазици: словенечки, англиски.

Оригинална патна исправа + копија од сите релевантни страници (лична карта, претходни визи издадени од земји од Шенген итн.): Патниот документ мора да важи најмалку 3 месеци по планираното заминување од Шенген зоната. Исто така, патната исправа мора да е издадена во последните 10 години и содржи најмалку 2 празни страници. За табелата на призната патна исправа, консултирајте се со веб-страницата на Европската комисија. Ова е општ услов за сите (вклучувајќи ја и ако вашата земја спаѓа во категоријата за патување без визи).

Патната исправа мора да биде призната од Република Словенија (информациите ќе бидат проверени од страна на релевантната словенечка амбасада / конзулат во странство). Вие сте обврзани да покажете патна исправа која ќе ви овозможи да се вратите во земјата:

• на кој сте државјанин;

• кој ја издал патната исправа (ова се однесува, на пример, на лица без државјанство);

• во која сте носител на дозвола за престој.

Патната исправа мора да содржи најмалку две празни страници и нејзината важност мора да биде три месеци подолга од планираниот престој во Република Словенија / Шенген зоната.

Неодамнешна фотографија како за пасош: фотографијата треба да биде во согласност со стандардите на ICAO; потребна е светла позадина и неутрален израз, покривањето на главата не е прифатливо; без штипки. Фотографијата мора да биде 35 x 45 mm и да одговара на моменталниот изглед на лицето. Фотографијата мора да биде со фронтален поглед на лицето и големината на главата од круна до брадата мора да биде најмалку 13 mm. Фотографираното лице мора да носи едноставна облека без темни очила (освен за слепи лица) и без покривка за главата, освен ако употребата на покривката за глава не е оправдана поради верски или медицински причини; во таков случај, покривката на глава не смее да го прикрива лицето на начин што спречува идентификација. Фотографијата потребна за издавање на виза мора да има мазна површина и може да биде црно-бела или во боја. Лицето прикажано мора да има неутрален израз, неговата уста треба да биде затворена, а очите да бидат отворени.

Политика за патничко здравствено осигурување: Апликантите за виза за краток престој (тип Ц) мора да имаат патничко здравствено осигурување за да ги покријат сите трошоци кои можат да настанат во врска со репатријација од медицински причини, итна медицинска помош и / или вонреден болнички третман или смрт во текот на нивниот престој на територијата на Шенген земјите. Осигурувањето мора да важи на целата територија на Шенген земјите и да го покрие целиот период на планираниот престој или транзит на лицето. Минималната покриеност е 30.000 евра.

Апликантите за повеќекратна единствена виза мора да имаат важечко патничко здравствено осигурување кое го покрива периодот на нивната прва наменета посета. Дополнително, овие апликанти мора да ја потпишат изјавата во формуларот за апликација со која се изјаснуваат дека се свесни за потребата од патничко здравствено осигурување за следните престои.

Носителите на дипломатски пасоши и членовите на семејството на граѓани на ЕУ се ослободени од барањето за патничко здравствено осигурување.

Резервација на лет, вклучувајќи го и повратниот лет: Можеби ќе ви биде побарано да го прикажете оригиналниот билет при земањето на визата.

Потврда од хотелска резервација (и) или друг доказ за сместување за целото времетраење на престојот во Шенген зоната, како и доказ за доволно финансиски средства за планираната посета на Шенген зоната: оригинални извештаи од банка на англиски јазик за последните шест месеци е потребна (испечатени интернет-извештаи треба да бидат заверени и потпишани од страна на банката.) Ако барателите не добиваат плата на банкарска сметка, од нив се бара да ги презентираат своите платни листови.

Оригинален документ (и) со кој се докажува целта на патувањето:

Бизнис / конференциски / спортски настан / посета на семејство или пријатели: гарантно писмо заверено од словенечка административна единица;

Медицински причини: лекарско уверение во кое се наведува медицинската историја на пациентот и потребниот третман, официјален документ од институцијата примател од Словенија која го наведува третманот на лекување и финансиските аранжмани;

Студиска посета: официјални документи од институциите приматели и испраќачи и гарантно писмо заверено од словенечка административна единица;

Туризам во неколку земји-членки: треба да се поднесе детален план за патување, вклучувајќи информации за превозните средства (резервации за летови, воз или автобус, итн.) И сместување (потврдени хотелски резервации).

Таксата за виза е 60 евра (неповратна). Некои категории се ослободени од таксата или имаат право на пониска такса - видете го делот "Такса за виза".

Отпечатоците од прсти се зимаат од сите апликанти, освен за следниве: деца до 12 години, кандидати кои поднеле отпечатоци во последните пет години за виза за краток престој (тип C), кандидатите за кои е физички невозможно да се земе отпечаток од прсти, шефови на држави и влади и нивните делегации ако се поканети на официјална посета и членовите на кралските семејства ако се поканети на официјална посета.

 

Членови на семејството на граѓани на ЕУ - Горенаведените барања не се однесуваат на членовите на семејството на граѓани на ЕУ коишто ги придружуваат или им се придружуваат. Членовите на семејството на граѓаните на ЕУ треба да достават оригинален документ со кој се докажува нивниот однос со граѓанинот на ЕУ, копија од патната исправа на граѓанинот на ЕУ и доказ за придружување или дружба на граѓанинот на ЕУ во Шенген зоната.

Short-stay_Visa_Application_Form 140 KB PDF (Adobe Acrobat документ)

Ве молиме имајте во предвид дека:

Сите придружни документи на мора да бидат преведени на словенечки!

• Сите апликации мора да бидат доставени во амбасадата (или конзулатот) лично, така што биометриските податоци за отпечатоци може да се земат од барателот.

• Секој апликант мора да се претстави со посебен формулар и посебен сет на документи дури и ако повеќе апликанти патуваат со една патна исправа (деца патуваат со патна исправа на родителите, итн)!

• Членови на семејството на граѓани на ЕУ: Горенаведените барања не се однесуваат на членовите на семејството на граѓани на ЕУ коишто ги придружуваат или им се придружуваат. Членовите на семејството на граѓаните на ЕУ треба да достават оригинален документ со кој се докажува нивниот однос со граѓанинот на ЕУ, копија од патната исправа на граѓанинот на ЕУ и доказ за придружување или дружба на граѓанинот на ЕУ во Шенген зоната.

Ќе бидат прифатени само апликации со комплетни придружни документи.

 

Гарантно писмо може да симнете тука.